774 409 909

O nás

TRIADA-Poradenské centrum, z. ú. je nestátní nezisková organizace, která byla založena v roce 2003 s cílem poskytovat činnosti zaměřené na ochranu lidských a občanských práv, zejména práva na rodinný život a ochranu zájmů nezletilých dětí.

Pro naplnění svého účelu ústav:

 • vykonává činnosti v oblasti sociálně právní ochrany dětí, k nimž je oprávněn jako pověřená osoba ve smyslu platného zákona,
 • rozvíjí metodickou, koncepční a publikační činnost v souladu s účelem svého založení,
 • zajišťuje vzdělávací programy a vykonává lektorskou činnost,
 • spolupracuje se státními orgány, institucemi a nestátními organizacemi, právnickými i fyzickými osobami, tuzemskými i zahraničními,
 • uskutečňuje i další projekty v souladu s účelem svého založení.

TRIADA-Poradenské centrum, z. ú. je:

 • pověřená osoba k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v rozsahu:
  • Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě.
  • Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou.
  • Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47b.
  • Převzetí zajišťování příprav žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče k přijetí dítěte do rodiny, kterou jinak zajišťuje krajský úřad, provádění příprav žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče.
  • Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče.
  • Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče, při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče; pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout.
  • Vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a jejich oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.
 • vzdělávací instituce s akreditovanými programy Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.
Nahoru