Adopce

Co je osvojení  (adopce)  dítěte

Osvojením se rozumí přijetí cizí osoby za vlastní. Osvojení dítěte je trvalé a nevratné řešení situace dítěte, kterému nahrazuje rodičovskou péči a výchovu v osvojitelské rodině. Osoby osvojitelů se staví na místo rodičů a to jak fakticky, tak také po právní stránce – vykonávají povinnosti i práva rodičů – mají rodičovskou odpovědnost. K osvojení je třeba souhlasu dítěte  a  jeho  rodičů ( zákonných zástupců). Osvojit lze i zletilého, k osvojení je třeba vždy jeho souhlasu.  Osvojení  upravuje Občanský zákoník ( zákon č. 89/2012Sb.) §.794-854.

Zprostředkování osvojení je výhradně v kompetenci státní správy, krajských,magistrátních, městských  a obecních úřadů s rozšířenou působností. Pověřené osoby – organizace- poskytují poradenství  pro zájemce o osvojení a pro osvojitele, kteří již dítě přijali. Na základě pověření krajského úřadu mohou zajišťovat také odbornou přípravu budoucích osvojitelů .

Podrobně – viz Zákon  č. 359/ 99.Sb.  o sociálně-právní ochraně dětí. 

Nahoru