Akreditované vzdělávací programy MPSV ČR

Přehled všech akreditovaných programů

Rodinné vztahy a vazby dítěte v pěstounské péči, právo osvojeného dítěte znát své kořeny

 • A2024/0603-SP/VP
 • rozsah: 6 vyučovacích hodin

Anotace: Vzdělávací blok Rodinné vztahy a vazby dítěte v pěstounské péči je zaměřen na seznámení účastníků s aktuálními trendy v oblasti práva na rodinný život. Zaměří se jednak na právní rámec - právní závazky státu vyplývající z mezinárodních dokumentů, zejména Úmluvy o právech dítěte, Úmluvy o styku s dětmi atp., ale i z judikatury Ústavního soudu ČR atp. Věnuje se dále rovněž rozboru kazuistik - zpráv, stanovisek a doporučení v souvisejících kazuistikách veřejného ochránce práv ve věci výkonu sociálně-právní ochrany dětí – a z toho vyplývajících rolí jednotlivých aktérů v sytému ochrany dětí. Program představí dobrou praxi Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí v otázce práva znát své biologické kořeny u dítěte adoptovaného z Česka do zahraničí. Zahrne stručně právní rámec celé problematiky a psychologická východiska a na případech několika dětí představí konkrétní postupy ukazující různou úroveň informování dítěte, případně jeho propojení s biologickou rodinou, a to navzdory velké vzdálenosti a jazykové odlišnosti obou stran.

Lektorský tým: Mgr. Klára Ille, Mgr. Alice Trávníková, Mgr. Tereza Kulhanová, Mgr. Michaela Trávníčková

Dítě mimo rodinu - soudní a správní praxe

 • A2024/0549-SP/VP
 • rozsah: 6 vyučovacích hodin

Anotace:Cílem kurzu je rozšířit znalosti účastníků o právních otázkách souvisejících s právy dítěte umístěného mimo rodinu, v soudní a správní praxi.
Smyslem kurzu je rozšířit orientaci účastníků v právních instrumentech, souvisejících se zásahy do práva dítěte na péči v případech, kdy dochází k narušení kontaktů mezi rodičem a dítětem, a tedy k možnosti zásahu do práva dítěte znát svůj původ (předběžná opatření a výkony rozhodnutí v případech odebrání dětí z rodiny, monitorování výkonu náhradní rodinné péče s ohledem na plnění povinnosti pěstounů apod).
Dovednosti účastníků budou prohloubeny v oblasti jejich kompetencí pří poskytování podpory dítěti při uplatňování jeho práv – jak ve vztahu ke státním orgánům, tak i k pečujícím osobám. Výklad bude ve 2 blocích, které budou samostatně zaměřeny v prvním na předběžná opatření a výkon rozhodnutí, ve druhém na otázky náhradní rodinné péče a osvojení.

Lektorský tým: Mgr. Petr Sedlák, Ph.D:, Mgr. Eva Pávková

Vztahy a potřeby dítěte v PPPD - principy, postupy a dobrá praxe

 • A2024/550-SP
 • rozsah: 6 vyučovacích hodin

Anotace: Tématem programu je zajištění práva dítěte na řádnou péči v případě jeho umístění do pěstounské péče na přechodnou dobu, respektování nejlepšího zájmu dítěte a jeho vývojových potřeb.
Koncepčně reaguje na koncepční změny probíhající reformy systému ochrany dítěte a podpory rodin, které kladou důraz na prevenci umístění dítěte mimo péči rodičů a v případě separace cíleně směřovat k reintegraci rodiny.
Přechod dítěte z péče rodičů nebo blízkých osob do PPPD, probíhá převážně jako urgentní patření v situaci, kdy je dítě vážně ohroženo. Dítě z péče rodičů se ocitá v péči osoby, pro něj doposud neznámé a v neznámém prostředí, jedná se o traumatizující situaci, která může mít závažné důsledky pro jeho další vývoj. Je třeba, aby všichni aktéři měli odpovídající profesionální kompetence, jasně stanovené postupy a nástroje vedoucí ke zmírnění dopadu separace tak, aby byly naplňovány jeho vývojové potřeby, zachovány vrozené vztahy a vytvořena stabilní a bezpečné prostředí po celou dobu trvání umístění dítěte mimo péči rodičů a jeho rodiny. Obsahem vzdělávacího programu jsou principy, metodické postupy, nástroje a mezioborová spolupráce všech aktérů systému pro zajištění nejlepšího zájmu dítěte při respektování jeho psychosociálních a vývojových potřeb.

Lektorský tým: PhDr. Eva Rotreklová, Věra Bechyňová, DiS.

Metody a techniky odborné přípravy pěstounů a osvojitelů

 • A2023/1510-SP/PC/VP
 • rozsah: 16 vyučovacích hodin

Anotace: Cílem vzdělávacího program je prohloubení odborných kompetencí lektorů příprav pěstounů a osvojitelů. Zabývá se metodami práce s laickými účastníky-neodborníky. Seznamuje s vlastní, ověřenou programovou strukturou a předkládá techniky k prezentaci profilových témat odborné přípravy. Praktická část obsahuje interaktivní a zážitkové formy prezentace tématu, zdůrazňuje rozdíly mezi jednotlivými formami – pěstounská péče na přechodnou dobu, pěstounská péče a osvojení.
Zdůrazněny jsou také aktuální a připravované změny přístupů k tématu řešení situace ohrožených dětí a jejich rodin. Lektory kurzu jsou odborní pracovníci s dlouholetou praxí v oblasti náhradní výchovy a zejména lektorským působením v odborné přípravě pěstounů a osvojitelů v několika regionech ČR.

Lektorský tým: PhDr. Eva Rotreklová, Mgr. Eva Pávková

Aktuální otázky rodinného práva v praxi sociálně právní ochrany dětí

 • A2023/0398-SP/PC/VP
 • rozsah: 8 vyučovacích hodin

Anotace:
Cílem kurzu je rozšířit znalosti a dovednosti účastníků ve struktuře rodinného práva, v zapojení jednotlivých institucí a aktérů, jejich vzájemné propojenosti a mezioborové spolupráce. Ve třech blocích je výklad orientován na právně procesní otázky, mezinárodně právní aspekty SPOD a lidsko právní hledisko.

Lektorský tým:

 • Mgr. František Dolihal, Mgr. Klára Ille, JUDr. Markéta Kačerová Nováková, Mgr. Eva Pávková, PhDr. Eva Rotreklová, Mgr. Petr Sedlák, PhD., Mgr. Alice Trávníková,

 Inovativní postupy v práci s rodinou dítěte umístěného v pěstounské péči

 • A2021/1319-SP/VP
 • rozsah: 24 vyučovacích hodin

Anotace:
Tématem vzdělávacího programu jsou inovativní metodické postupy a nástroje pro udržení a podporu vztahů dítěte umístěného zejména v PP/PPPD s rodiči a blízkými osobami. Účastníci se seznámí s možnostmi jak postupovat v práci s touto cílovou skupinou tak, aby i v případě separace byly naplňovány jeho vývojové potřeby, zachovány vrozené vztahy a vytvořena stabilní a bezpečná vztahová síť.

Lektorský tým:

 • PhDr. Eva Rotreklová
 • Věra Bechyňová, DiS

Oprávnění a povinnosti aktérů systému ochrany ohrožených dětí

 • A2021/0668-SP/PC/VP
 • rozsah: 5 vyučovacích hodin

Anotace:

Cílem kurzu je rozšířit znalosti a dovednosti účastníků v oblasti multidisciplinární spolupráce v sytému ochrany ohrožených dětí. Jednou z podmínek pro efektivní realizaci této spolupráce je znalost oprávnění a povinností jednotlivých aktérů z hlediska platné právní úpravy. Kurz se zaměřuje zejména na podmínky činnosti a vzájemnou spolupráci orgánů sociálně-právní ochrany a různých typů poskytovatelů služeb (osoby pověřené k výkonu sociálně-právní ochrany, poskytovatele sociálních služeb, poskytovatele zdravotních služeb, školy a školská zařízení atd.). Důležitými tématy jsou rovněž postavení osob z cílové skupiny (vztah jednotlivých aktérů k těmto osobám) nebo ochrana osobních údajů (sdílení informací během spolupráce). Kurz zohledňuje i specifické situace, jako je spolupráce s rodinou dítěte v případě umístění dítěte do náhradní rodinné péče nebo do ústavní výchovy.

Lektorský tým:

 • PhDr. Bc. Miloslav Macela

 

Od dětství k dospělosti – vývojové fáze života

 • A2021/0667-SP
 • rozsah: 6 vyučovacích hodin

Anotace:

Vzdělávací program se věnuje praktickým otázkám zásadního tématu institutu pěstounské péče ve vztahu k vývojové psychologii. Zaměřuje se na změny spojené s příchodem dítěte do pěstounské péče a s přesahem do vztahů s biologickou rodinou. Odchod dítěte z biologické rodiny znamená pro dítě, pěstouny i osoby, které dítě přijímají, náročnou a emočně vypjatou situaci. Je proto třeba zajistit průběh celého procesu, který často trvá několik měsíců tak, aby průběžně reflektoval a citlivě reagoval na psychosociální potřeby dítěte.
Program poskytuje praktické informace o specifických situacích přechodu dítěte k novým pečujícím osobám. Věnuje se také základnímu náhledu v tématu vývojové psychologie, akcentuje jednotlivá vývojová stadia a seznamuje s riziky, která vyplývají z možného poškození. V praktické části se účastníci věnují jednoduchému rozboru konkrétních situací z praxe u dětí různého věku, ve vazbě na život v biologické i náhradní rodině. V závěru budou formulována stručná metodická doporučení a náměty pro využití v praxi.

Lektorský tým:

 • Mgr. Terezie Pilátová Osecká, PhD

 

Aktuální otázky pěstounské péče na přechodnou dobu

 • A2021/0842-SP/PC
 • rozsah: 6 vyučovacích hodin

Anotace:

Tématem vzdělávacího programu je institut pěstounské péče na přechodnou dobu, který se stal důležitým a účelným nástrojem v procesu transformace systému péče o ohrožené děti. Program je určen širší odborné veřejnosti, zejména pracovníkům v přímé práci s ohroženými dětmi a jejich rodinami, pracovníkům dětských center, dětských domovů a dalších zařízení pro děti se specifickými potřebami. Poskytuje náhled na aktuální vývoj institutu pěstounské péče na přechodnou dobu, jeho význam a cíle a prezentuje příklady a zkušenosti z praxe. Kazuistiky jsou zaměřeny na umístění novorozenců a kojenců, ale také dětí předškolního a školního věku a sourozeneckých dvojic. Pozornost je věnována rolím jednotlivých aktérů, týmové spolupráci a síťování služeb při zajištění odborné podpory a doprovázení.

Lektorský tým:

 • PhDr. Eva Rotreklová

 

Zpracování přemístění za pomocí metody My Backpack – základy práce s dítětem v situaci umístění mimo biologickou rodinu

 • A2020/0742-SP/PC
 • rozsah: 24 vyučovacích hodin

Anotace:
Trénink v metodě My Backpack (MBP) v ČR probíhá ve spolupráci a za stálé průběžné supervize týmu Mijn Backpack z Holandska, kde byla metoda vyvinuta. Metoda MBP pomáhá dospělým mluvit s dětmi o těžkých tématech, jakými jsou například okolnosti a důvody jejich odchodu z rodiny do rodiny náhradní. Metoda pracuje s událostmi v průběhu přechodu dítěte z původní rodiny do náhradní rodinné péče a zaměřuje se na důvody a okolnosti vlastního procesu přemístění dítěte. Děti těmto událostem často dobře nerozumí. Příběh MBP nabízí dětem strukturu, díky které mohou o svém příchodu do náhradní rodiny mluvit mnohem otevřeněji, a mohou tak i lépe přijmout a pochopit, proč se ocitli v pěstounské péči. Metoda pomáhá dospělým pochopit, jak děti události kolem přemístění prožívaly, přijmout jejich chování v té době a skutečně naslouchat jejich potřebám a přispívá k prevenci posttraumatické stresové poruchy dětí v náhradní rodinné péči. Vzdělávací program obsahuje praktický nácvik s materiály – počítačovým programem, maňásky, emočními kartami a knížkou dítěte. Součástí kurzu jsou také odborné přednášky na téma poruchy attachmentu a jejich důsledky, trauma v životě dítěte a jeho důsledky a dokument o práci s metodou. Dále se kurz věnuje také praktickému nácviku komunikace s dítětem a jejím specifikům. Sebezkušenostní techniky v programu přispívají k rozvoji empatie a vnímavosti v práci s traumatizovanými dětmi. Práce s metodou přináší také podněty pro tvorbu a aktualizaci individuálního plánu ochrany dítěte. Všichni lektoři českého kurzu MBP absolvovali výcvik v metodě přímo od jejich tvůrců a TRIADA je držitelem licence nejen pro používání metody v práci s dětmi, ale také pro pořádání výcviků a školení MBP jak pro pěstouny, tak pro profesionály v oblasti NRP.

Lektorský tým:

 • Mgr. Gabriela Vykypělová
 • Mgr. Taťána Šimečková

 

Podpora vztahu dítěte s jeho vlastní rodinou – úvod do tématu

 • A2020/0692-SP/PC
 • rozsah: 5 vyučovacích hodin

Anotace:
Vzdělávací program je interaktivní a zabývá se problematikou, jak hovořit s dětmi v náhradní rodinné péči o jejich rodině. Zabývá se identitou a sebehodnotou, kontinuitou a vztahy, stabilitou - základní pojmy pro porozumění potřeb dítěte podporovat a léčit jeho vztah s matkou a otcem. Jak hovořit o jejich těžkostech a důvodech, proč nemohou být v této chvíli u svých dětí - analýza příčin krize. Součástí programu je základní nácvik zručností a dovedností jak vést rozhovor s rodiči dětí, jak pracovat s apatickým, nebo agresivním rodičem, jak hovořit s rodiči, kteří lžou, podvádí, nedodržují dohodnutá pravidla. Jak uzavřít s rodiči dohodu o spolupráci. Základy týmové spolupráce, její potřeba pro bezpečný kontakt dítěte s vlastní rodinou.

Lektorský tým:

 • Mgr. Dana Pukancová
 • PhDr. Eva Rotreklová

 

Nahoru