Jedno dítě a dvě rodiny - inovativní přístup k řešení situace dítěte mimo péči rodičů

1. Anotace projektu76 Jedno dite plakat A

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu

Číslo výzvy: 03_17_076

Název výzvy: Podpora inovativních služeb pro ohrožené děti a rodiny

Registrační číslo: CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011445

Smyslem projektu je podpořit vznik efektivního ho systému podpory rodin, kde z různých příčin muselo dojít k umístění dětí mimo péči rodičů do NRP. Projekt navrhuje nové formy a metody práce s vlastní rodinou dítěte a to v úzké spolupráci s pěstouny aktuálně pečujícími o dítě. Pohlíží na umístění dítěte mimo rodičovskou péči jako na odbornou intervenci v celém procesu podpory ohrožené rodiny, se specifickými metodami a nástroji práce, směřující k návratu dítěte a zachování jeho rodinných vztahů a vazeb. Přináší tak inovativní prvek v podobě systematického a koncepčního propojení služeb pro rodiče umístěných dětí a služeb pro pěstouny. 

Projekt byl realizován v období od 1. 4. 2020 a byl ukončen 30. 6. 2022

Naše zkušenosti s přímou prací s ohroženými rodinami i pěstounskými rodinami nás jednoznačně vedou k tomu, že rodičům (případně členům širší rodiny), jejichž dítě je umístěno v pěstounské péči je třeba nabídnout systematickou podporu po celou dobu jejího trvání, zejména pak v jejím začátku a v případě návratu do péče rodiny také určitou dobu po něm.

Během let 2016 - 2018 jsme obdobným způsobem pracovali s celkem 19 rodinami v situaci umístění dítěte v PPPD. Spolupráce byla úspěšná v případech, kdy naše organizace nejen že podporovala rodiče, ale byla současně doprovázející organizací pěstounů konkrétního dítěte. V dalších případech jsme naráželi na překážky a nepřijetí rodičů na straně pěstounů, kteří tak nepřímo ovlivnili udržení vztahů mezi dětmi a rodiči a možnost posilování rodičovských kompetencí.

Tato zkušenost nám tedy jednoznačně ukázala, že pro umožnění návratu dítěte do rodiny, je zela zásadní požadavek na doprovázení výkonu pěstounské péče, které respektuje důležitost rodiče v životě dítěte a úzká spolupráce klíčového pracovníka rodiny a pěstounů. Druhou nezbytnou podmínkou je tedy cílená podpora rodičů, která bude v mnoha ohledech posilovat, doplňovat či zcela nahrazovat nedostatečné kompetence rodičů.

2. Jaký problém projekt řeší?

Projekt reaguje na současný stav systému SPOD, kdy po umístění dítěte do jakékoliv formy pěstounské péče není rodičům garantována a cíleně zprostředkována odborná podpora v kontextu specifické situace rodiny a dítěte. Umístění dítěte do pěstounské péče je často chápáno jako definitivní řešení jeho situace, v případě pěstounské péče na přechodnou dobu (PPPD) jako přestupní můstek pro adopci či svěření do dlouhodobé pěstounské péče. Rodiče v této náročné a zátěžové životní situaci nedostanou potřebnou podporu, tak aby mohli efektivně usilovat o změnu své situace a návrat dítěte do péče. Výrazně tak klesá pravděpodobnost, že se děti do péče rodičů vrátí a budou moci vyrůstat ve své vlastní rodině.  Zásadní dopad to však má na udržení vrozených vztahů, budování identity dítěte a ohrožení poruchami vztahové vazby.

V praxi současného systému není jednoznačný přístup k otázce důležitosti a významu jednotlivých potřeb dětí. V situaci umístění dítěte do pěstounské péče je často přihlíženo více k uspokojení fyzických a zejména aktuálních potřeb dítěte, oproti potřebám psychickým a vývojovým ve smyslu udržení vrozených vztahů a vazeb. Nezřídka se setkáváme i s případy, kdy je možné mluvit o tom, že zájmy dětí nejsou odborně vyhodnocovány, někdy i zájmy dospělých zainteresovaných osob jsou upřednostňovány před zájmy a potřebami dítěte. Důvodem je nedostatečná odborná úroveň v celém systému sociálně právní ochrany dětí. Jsme si vědomi dlouhodobě nepříznivé situace v omezené nabídce odborných služeb ohroženým rodinám, převážně jsou určeny pouze rodičům, kteří mají v daném čase dítě ve vlastní péči.  Chybí komplexní služby, které by reagovaly na specifickou situaci rodičů s umístěnými dětmi, měly by jasnou koncepci, strukturu a metody odborné práce.

Předkládaný projekt nabízí komplexní podporu rodiny dítěte umístěného v pěstounské péči s cílem posilovat rodičovské kompetence, zkvalitňovat rodinné vztahy a podporovat rodiny v péči a výchově jejich dětí.  Do systému SPOD projekt přináší inovativní prvek v podobě systematického koncepčního propojení služeb pro rodiče umístěných dětí a služeb pro pěstouny a zajištění cílené podpory rodičů (pomocí konkrétních nově navržených nástrojů), vedle již nyní státem garantované podpory pěstounské péče.

3. Co je cílem projektu?

Smyslem projektu je podpořit vznik efektivního a komplexního systému podpory rodin, kde z různých příčin muselo dojít k umístění dětí mimo péči rodičů do NRP.  Pohlíží na umístění dítěte mimo rodičovskou péči jako na odbornou intervenci v celém procesu podpory ohrožené rodiny, se specifickými metodami a nástroji práce, směřující k návratu dítěte a zachování jeho rodinných vztahů a vazeb. 

Cíle projektu:

 • dosažení změny v dosavadním přístupu k práci s rodinou umístěného dítěte: umístění do PPPD/PP je jedním z nástrojů komplexního řešení situace dítěte a jeho rodiny, 
 • prosazení inovativního přístupu: doprovázení dítěte v pěstounské péči = systematická práce s rodiči i pěstouny,
 • vytvoření základu koncepce práce s rodinou umístěného dítěte a jejího propojení s doprovázením pěstounů, jako komplexního přístupu k tématu ohrožených rodin, - tvorba a pilotní ověření metod práce a nástrojů,
 • tvorba a pilotní ověření vzdělávacího programu pro zavádění do praxe.

Úmluva o právech dítěte říká, že každé dítě má právo znát své rodiče a právo na jejich péči - to je i základním cílem celého projektu, resp. koncepce, kterou přináší. Z hlediska dítěte a jeho rodiny chceme metodickým ukotvením navrhovaného přístupu, zavedením nových nástrojů pro práci s takto ohroženou rodinou a garancí těchto služeb dosahovat následujících cílů:

 • udržet vztahovou vazbu mezi dítětem v pěstounské péči a jeho rodiči,
 • posílit rodičovské kompetence potřebné pro péči a výchovu dítěte,
 • zvýšit pravděpodobnost návratu dítě umístěného v pěstounské péči zpět do péče rodičů,
 • předejít opětovnému selhání rodiny v péči o dítě,
 • podpořit budování a přijetí zdravé identity dítěte.

4. V čem je navržené řešení inovativní?

Projekt předkládá alternativní koncepci k dosavadnímu převažujícímu způsobu práce s dítětem umístěným mimo rodičovskou péči a k řešení situace dítěte a jeho rodiny. Předkládaná alternativa nahlíží na umístění dítěte mimo rodičovskou péči jako na opatření, resp. nástroj k překlenutí krize v rodině a k návratu dítěte do péče rodičů. Dítě, které se ocitá mimo rodičovskou péči - v pěstounské péči, se nachází ve velice náročné situaci, prožívá trauma, ztrátu vztahové osoby, dochází k poruchám vztahové vazby, což má dopad do dalšího vývoje těchto dětí.  Situace tohoto dítěte je obdobná jako situace dítěte po rozchodu rodičů. Dítě má dvě rodiny, kdy komunikace a spolupráce těchto dvou rodin je zcela zásadní pro jeho zdravý vývoj a budování vlastní identity. V současném systému se ovšem dostupné služby zaměřují vždy pouze na podporu jedné z těchto rodin - jsou zde služby pro podporu rodičů, resp. původních rodin a služby pro podporu pěstounských rodin. Práce s rodiči (ohroženými rodinami) je aktuálně zaměřena zejména na udržení dítěte v rodině. Pokud není sanace rodiny úspěšná a dojde k umístění dítěte mimo péči rodičů, rodina přestává být v centru pozornosti.  Aktuálně se tedy umístění dítěte mimo péči rodičů, které by mělo být odbornou intervencí s jasným cílem a obsahem pro podporu dítěte a jeho rodiny, zaměňuje za vyřešení situace. Na druhé straně stát garantuje cílenou podporu pěstounské péče, která je zpravidla realizována doprovázením pěstounské péče neziskovými organizacemi, které k tomu mají pověření. Veškeré odborné služby, které doprovázení výkonu pěstounské péče zahrnuje, jsou určeny pěstounům a dítěti v pěstounské péči. V souvislosti s původní rodinou je pěstounům, potažmo doprovázející organizaci, dána povinnost podporovat sounáležitost dítěte s původní rodinou a zajistit kontakt s rodiči. To je však často naplňováno pouze formálně, nejedná se o aktivní podporu rodiny.

5. Klíčové aktivity


5.1. KA 1 - Přípravná fáze

Vytvoření komunikační strategie

V přípravné fázi projektu vznikl informační leták a webová prezentace projektu.

Letak Jedno dite 2021 01

Rozbor kazuistik

Triada-Poradenské centrum, z.ú.  má dlouholeté zkušenosti s prací s ohroženými rodinami i v oblasti náhradní rodinné péče, které dokládají, že současná praxe často nerespektuje právo dítěte na rodinný život. Tyto zkušenosti a kazuistiky tvoří základ pro podrobnou kvalitativní analýzu současné situace v podpoře dítěte umístěného do pěstounské péče a jeho rodiny.  Zaměřujeme se zejména na to, jaká podpora byla poskytována rodině, jak probíhala spolupráce rodiny a pěstounů a zda a co v systému podpory dítěte a jeho rodiny chybělo. Čerpáme z kazuistik, které sledují spolupráci s rodinou dítěte v pěstounské péči za situace, kdy výkon pěstounské péče doprovázela TRIADA - Poradenské centrum, i za situace, kdy výkon pěstounské péče doprovázela jiná organizace.  Zásadní pozornost věnujeme tomu, zda a jaká podpora byla poskytována původní rodině dítěte po jeho umístění do pěstounské péče a jaké dopady mělo umístění, zvolený přístup a použité nástroje na dítě. Data pro analýzu získáváme z dokumentace, která byla v poradenském centru ke konkrétním případům vedena, od klíčových pracovníků, případně z rozhovorů se samotnými rodiči, pěstouny a dětmi. Cílem této aktivity je pojmenování silných a slabých stránek současného systému a zejména praxe, hypotézy o tom co, v současném systému chybí a náměty pro inovativní postupy a metody práce.

5.1.1. analýza kazuisitk - výstupy

Analýza včetně evaluační zprávy ke stažení zde

5.2. KA 2 - Inovace: vytvoření koncepce a metodických postupů

Na základě výstupů z první klíčové aktivity směřuje druhá klíčová aktivita k vytvoření obecně využitelné inovované metodiky - metodiky pro doprovázení dítěte v pěstounské péči. Cílem je zpracovat metodiku pro doprovázení dítěte v pěstounské péči, která bude zahrnovat, propojovat a sjednocovat práci s původní i pěstounskou rodinou dítěte, a to v zájmu naplnění všech potřeb a oprávněných zájmů dítěte. Jedná se v podstatě o klíčovou myšlenku celého projektu a inovované koncepce. Dále má odborný tým za úkol vytvořit metodiky pro dva podpůrné nástroje:

 • Rodinný sociální asistent - tento prvek se v systému podpory rodiny v ČR již v různých podobách vyskytuje, není však nijak legislativně ukotven. Zpravidla je jeho podpora směřována do prevence, tedy zabránění odchodu dítěte z rodiny. My však shledáváme potenciál rodinné sociální asistence i v situaci umístění dítěte mimo rodinu. Rodinný sociální asistent by měl zaměřovat svoje aktivity čistě na nácvik praktických činností s původní rodinou dítěte, být s rodinou ve velmi intenzivním kontaktu a zaměřovat se na posilování celé šíře rodičovských kompetencí. S jeho přispěním lze využít čas umístění dítěte v pěstounské péči pro účinnou sanaci rodinného prostředí.
 • Kontaktní rodiny - jedná se o model podpory ohrožené rodiny, který již řadu let úspěšně funguje ve Švédsku. Naším cílem je přenést tento model také do našich podmínek.
5.2.1. metodiky

V aktuální fázi projektu jsou inovativní metodiky rozpracované do stadia, kdy mohou podléhat pilotnímu ověřování. Při jejich tvorbě jsme průběžně konzultovali s předními českými i zahraničními odborníky a dle výstupů z pilotního ověřování je hodláme dále precizovat.

Naléhavost a význam tématu námi realizovaného projektu podtrhuje aktuální Doporučení zástupkyně veřejného ochránce práv ke kontaktům dítěte v pěstounské péči nejen s rodiči, stejně jako připravovaná metodika Ministerstva práce a sociálních věcí ke kontaktům dětí svěřených do pěstounské péče s rodiči a jinými osobami blízkými a příbuznými. Oba materiály jsme prostudovali a provedli srovnání s námi navrhovanými metodickými postupy. Zapojili jsme se také do diskuse odborné veřejnosti a prezentovali v ní naši koncepci a zkušenosti.

Inovativní metodika Doprovázení dítěte v pěstounské péči si neklade za cíl zabývat se jednotlivými aspekty doprovázení v tom smyslu, jak ho známe nyní. Materiál se spíše zabývá slepými místy v současném systému a procesu umístění dítěte mimo rodinu, se zaměřením na podporu vrozených vztahů, které jsou nezbytnou podmínkou pro umožnění návratu dítěte do rodiny. Usiluje o hlubší propojení doprovázení pěstounů a jejich spolupráce s rodiči svěřeného dítěte, s cílem naplnit bezezbytku ustanovení zákonodárce o povinnosti pěstounů udržovat a podporovat sounáležitost dítěte s původní rodinou. K tomuto cíli přispívá významnou mírou podpory, kterou klíčový pracovník doprovázení směřuje také k rodičům umístěného dítěte. Stěžejními pilíři koncepce je přesvědčení o důležitosti vrozených vztahů a respekt k rodiči a rodičovství jako takovému.

Jako doplňkový nástroj navrhuje inovativní koncepce posílení možností v oblasti podpory původní rodiny ve formě rodinné sociální asistence. V průběhu tvorby metodiky jsme zvolili pro tuto oblast jiný název a to „asistent doprovázení rodičů“, který náplň činnosti asistenta lépe vystihuje a poukazuje na jednoznačné provázání s doprovázením pěstounské péče. Inovativní metodika se zabývá rolí tohoto dalšího prvku podpory rodiny a vymezením jeho působnosti vůči aktuálně dostupným službám pro ohrožené rodiny.

Předkládaná koncepce přichází také s dalším inovativním nástrojem, určeným zejména následnou práci s rodinou a její podporu po návratu dítěte zpět do její péče. Jedná se o méně formální pomoc ze strany tzv. kontaktních rodin. Inspiraci pro tuto formu podpory jsme nalezli ve Švédsku a zavedený model jsme přizpůsobili záměrům projektu. Inovativní metodika hledá odpovědi na otázky, jak kontaktní rodiny zahrnout do systému péče o ohrožené rodiny a děti v kontextu návratu z PPPD. Okrajově se zabývá také ukotvením tohoto zcela nového nástroje v celém systému SPOD.

Celý inovativní přístup silně staví na roli přechodného pěstouna a kvalitě jeho vztahu s rodičem svěřeného dítěte. Proto si také inovativní metodické postupy všímají toho, jak široký je potenciál pěstounů na přechodnou dobu a zabývají se tím, jak ho využít, což je také předmětem pilotního ověřování.
Kompletní inovativní dokumenty budou zveřejněny v závěru projektu.

 

5.3. KA 3 - Pilotní ověření metodiky v praxi

Klíčová aktivita 3 navazuje na výstupy dvou předchozích aktivit. Tato aktivita směřuje k vytipování konkrétních rodin, kde došlo k umístění dítěte do pěstounské péče, případně se k němu schyluje, a zaměřuje se na přímou práci s rodinným systémem umístěného dítěte, tedy s jeho rodinou původní i pěstounskou. Dále k sestavení týmů podpory těchto rodin a pilotnímu ověření metodik i celé koncepce v praxi.

Tým podpory společně vypracuje individuální plán ochrany dítěte, který na umístění dítěte do pěstounské péče nahlíží jako na opatření k ochraně a naplnění veškerých potřeb a oprávněných zájmů dítěte s cílem návratu dítěte do péče rodiny. Není -li návrat dítěte do rodiny možný, pak je cílem udržení vrozených rodinných vztahů a vazeb dítěte s rodiči a zapojení rodiče do péče a výchovy svého dítěte v maximální možné míře. Součástí individuálního plánu ochrany dítěte jsou konkrétní opatření, nástroje, které budou zahrnovat jak práci s pěstouny, tak zejména práci s původní rodinou dítěte a to včetně využití rodinných sociálních asistentů a/nebo  kontaktních rodin.

Součástí této aktivity je také nábor a proškolení 2 - 3 rodinných sociálních asistentů a vytipování, získání a proškolení kontaktních rodin pro konkrétní ohrožené rodiny. Pilotní ověření navržené koncepce a inovované metodiky podrobíme kritické analýze a vyvodíme závěry. Na jejich základě případně metodiky upravíme.

Pilotní ověřování navrhovaných metodických postupů jsme zahájili na jaře 2021. K zapojení do projektu vybíráme rodiny, jejichž situace v určitém ohledu jasně demonstruje myšlenku projektu. Aktuálně probíhá aktivní fáze spolupráce s rodinami a pěstouny, kdy ověřujeme navržené metodické postupy v praxi, jejich možnosti a limity.

5.4. KA 4 - Zavádění koncepce do praxe: šíření metodiky, odbornou podporou a vzděláváním

Závěrečná fáze projektu je věnována šíření inovované koncepce a její metodiky do praxe prostřednictvím informování o projektu, jeho průběhu a výstupech a především odborným vzděláváním v koncepci a metodách práce. Smyslem aktivity je, aby pracovníci systému SPOD dobře porozuměli principům inovovaného přístupu a přijali ho za svůj.

Na webových stránkách organizace www.triada-centrum.cz zveřejníme finální verzi zpracované metodiky a budeme nabízet coachování a odborné vzdělávání v koncepci a metodách práce, případně supervizi těm, kteří se rozhodnout koncepci přijmou za svou.

Součástí projektu je proto také tvorba a realizace vzdělávacího programu v koncepci a metodách práce určeného zejména pro pracovníky OSPOD a pověřených osob. Plánujme akreditaci vzdělávacího programu v rozsahu 24 hodin pro cca 10 - 15 účastníků, jeho pilotní realizaci, následnou evaluaci a případnou aktualizaci.

Mimo vzdělávací program budou výstupy projektu a inovovaná koncepce průběžně i v závěru prezentovány na celostátním plénu Seminář Aktuální otázky péče o děti separované od rodičů. Tento celostátní seminář pořádá TRIADA - Poradenské centrum, z.ú.  již tradičně každoročně od roku 2006 a účast se pohybuje okolo 150 osob. Výstupem seminářů budou také sborníky, které jsou každoročně distribuovány všem zúčastněným a dalším zájemcům a zveřejněny na stránkách organizace.

Příležitostně budou koncepce a průběžné výstupy projektu prezentovány také na různých odborných plénech.

5.4.1. Vzdělávací program

V rámci projektu jsme připravili pilotní ověření vzdělávacího programu Jedno dítě a dvě rodiny – inovativní přístup k řešení situace dítěte mimo péči rodičů, který získal akreditaci MPSV A2021/1319-SP/VP a uskuteční se v únoru a v březnu roku 2022 v Brně. Program je koncipován jako specializační vzdělávání pracovníků náhradí rodinné péče, orgánů SPOD krajských a městských úřadů, doprovázejících organizací a také pěstounů na přechodnou dobu. Tématem vzdělávacího programu jsou inovativní metodické postupy a nástroje pro udržení a podporu vztahů dítěte umístěného v PP/PPPD s rodiči a blízkými osobami.

Podrobné informace pdf

 

Nahoru